کد خدمت

نوع خدمت

تعرفه (تومان)

نحوه محاسبه تعرفه

توضیحات

101

خدمات عمومی

1/101

فریز درایر

40.000

یک روز

استفاده توسط متقاضی با نظارت کامل کارشناس آزمایشگاه صورت می گیرد.

2/101

پروب فراصوت

20.000

یک ساعت

3/101

هموژنایزر

15.000

یک ساعت

4/101

روتاری

25.000

یک نمونه

5/101

اسپکتروفتومتر

5.000

یک نمونه

6/101

الکتروفورز افقی

10.000

یک ژل

7/101

الکتروفورز عمودی

20.000

یک ژل

8/101

ثبت کننده ژل (gel doc.)

10.000

یک تصویر

9/101

pH متر

5.000

یک نمونه

10/101

سانتریفیوژ یخچالدار

15.000

یک ساعت

11/101

سایر تجهیزات شامل:

هات پلیت

سانتریفیوژ

بن ماری

انکوباتور

میکروسکوپ نوری

میکروسکوپ اینورت

حمام التراسونیک

یخ ساز

فور

 

هود شیمیایی

هود لامینار

ترازو حساس

آب دیونایزر

ترموبلاک

ورتکس

شیکر

اسپین

اتوکلاو

30.000

یک روز

استفاده توسط متقاضی با نظارت کامل کارشناس آزمایشگاه صورت می گیرد.

12/101

فریزر 70- درجه

5.000

یک روز

نگهداری نمونه های حساس

102

فیزیولوژی رفتاری- بافت شناسی

1/102

فیزیولوژی رفتاری شامل:

تردمیل موش

مار پلاس مرتفع

تست شنای اجباری

هات پلیت آستانه درد

لوکوموشن باکس

جعبه آینه ای

باکس بیهوشی

قفس متابولیک (4 سر)

پتوی کنترل حرارتی

 

ماز T و Y

استریوتاکسی

روتارود

شاتل باکس تیل فیلیک

پلیتیسمومتر

گیوتین

جعبه CPP

تست گریپ

40.000

یک روز

استفاده توسط متقاضی با نظارت کامل کارشناس آزمایشگاه صورت می گیرد.

2/102

بافت شناسی شامل:

میکروتوم

حمام بافت

تیشوپروسسور

 

پارافین ذوب کن قالب بافتی

جار رنگ آمیزی

40.000

یک روز

استفاده توسط متقاضی با نظارت کامل کارشناس آزمایشگاه صورت می گیرد.

103

خدمات تخصصی

1/103

فلوسایتومتری

60.000

یک نمونه

آماده سازی نمونه بر عهده متقاضی می باشد. انجام آزمایش بر عهده اپراتور دستگاه می باشد.

30.000

بیش از یک نمونه

2/103

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

80.000

یک نمونه

آماده سازی نمونه بر عهده متقاضی می باشد. انجام آزمایش بر عهده اپراتور دستگاه می باشد.

40.000

بیش از یک نمونه

3/103

RT-PCR

40.000

یک ران

انجام آزمایش توسط متقاضی با نظارت کامل اپراتور دستگاه می باشد.

4/103

PCR

25.000

یک ران

انجام آزمایش توسط متقاضی با نظارت کامل اپراتور دستگاه می باشد.

5/103

الایزا

20.000

بدون استفاده از واشر

آماده سازی پلیت بر عهده متقاضی می باشد. انجام آزمایش بر عهده اپراتور دستگاه می باشد.

15.000

همراه با استفاده از واشر

6/103

طیف سنج نانودراپ

10.000

 

انجام آزمایش بر عهده اپراتور دستگاه می باشد.

7/103

میکروسکوپ فلئورسنت

15.000

 

انجام آزمایش توسط متقاضی با نظارت کامل اپراتور دستگاه می باشد.

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب