توانمندی ها

آزمایشگاه تحقیقات مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول دارای امکانات و تجهیزات کافی و همچنین اعضای هیات علمی مجرب در زمینه مشاوره علمی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی جهت انجام انواع پژوهش های بنیادی، بالینی و کاربردی می باشد. برخی از توانمندی های آزمایشگاه تحقیقات مرکزی به شرح زیر می باشد:

1.       استخراج  DNA، RNA و تعیین غلظت، خلوص و یکپارچگی اسید نوکلئیک استخراج شده

2.       استخراج پروتئین به روش های مختلف و بررسی کمیت و کیفیت پروتئین استخراجی

3.       انجام تکنیک های PCR : شامل Real Time-PCR کمی و کیفی، RT-PCR، Nested PCR، RFLP، AFLP، ...

4.       الکتروفورز بر پایه ی ژل آگاروز و پلی آکریل آمید

5.       تصویر برداری  از ژل توسط  Gel Doc

6.       انجام SDS-PAGE و Western Blot

7.       بررسی پروفایل پروتئینی با استفاده از تکنیک الکتروفورز دو بعدی

8.       انجام و بررسی کلون و بیان ژن

9.       کشت انواع رده های سلولی و انجام تیمارهای in vitro

10.   بررسی سمیت سلولی با روشهای مختلف نظیر MTT assay،  LDH، ...

11.   بررسی خواص ضد میکروبی و ضد قارچی و همچنین خواص جهش زایی عصاره و اسانس گیاهی و ترکیبات سنتز شده با استفاده از آزمون های مختلف نظیر MIC، MBC، Dick diffuse، ...

12.   شناسایی باکتری ها با استفاده از روش های بیوشیمی و ملکولی

13.   بررسی الگوی مقاومت دارویی در انواع سویه های باکتریایی

14.   انجام کلیه آزمون های میکروبیولوژی مواد غذایی ، آب و نوشیدنی ها

15.   آنالیز کمی (تعیین غلظت) و کیفی (شناسایی) انواع ترکیبات آلی و بیولوژیک با تکنیک HPLC

16.   بررسی ترکیبات موجود در عصاره های گیاهی با تکنیک TLC

17.   تهیه مقاطع بافتی و تصاویر میکروسکوپی آنها

18.   انجام روند ایمونوهیستوشیمی (IHC)

19.   امکان ایجاد انواع مدل های حیوانی نظیر مدلهای سرطانی، دیابت، سوختگی، ...

20.   بررسی جمعیت های سلولی با روش فلوسایتومتری (ایمونوفنوتایپینگ)

21.   بررسی تاثیر انواع دارو و ترکیبات بیولوژیک بر الگوی سیکل سلولی

22.   بررسی آپوپتوز/ نکروز در جمعیت سلولی

23.   انجام انواع تست های بیوشیمیایی و ایمونولوژیکی

24.   انواع خدمات عمومی شامل محلول سازی، وزن کشی، تعیین pH، سانتریفیوژ، استفاده از امواج التراسوند، تعیین جذب مرئی و فرابنفش (اسپکتروفتومتر)، تهیه آب دیونیزه و فوق خالص، تغلیظ عصاره گیاهی، استریزاسیون، لیوفیلیزه کردن، ...

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب